Sản xuất

Sản phẩm Chất lượng cho mọi Công trình

04:44 | 14/07/2015


  • Phòng KCS, Phòng KTVT và các Xưởng trong phạm vi chức năng của từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch chất luợng với các nội dung như  sau:

    ·        Xác định mục tiêu về chất lượng cho các sản phẩm và công  trình
    ·        Xác định các biện pháp kiểm tra, đo lường, theo dõi, đánh giá và các chuẩn mực chấp nhận sản phẩm và công  trình
    ·        Xác định phạm vi các văn bản ghi chép để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm và công trình với yêu cầu đã định 

Các tin khác
     Phòng Kinh Doanh:
                           *  Hữu Lực 
                           0908 548 498
                           *  Huỳnh Trầm
                           0935 771 707
     Phòng Vật Tư:
                            *  Hùng Cường
                            0933 056 662
     Phòng KH Sản xuất:
                            *  Thu Thủy
                            038 708 4868


Thiết kế website doanh nghiệp tại Digalaxy.com